Statut

Amatorskiego  Klubu Sportowego „HERAKLES” w Stalowej Woli
Rozdział 1
Nazwa, teren działania, charakter prawny.

1. Amatorskiego  Klubu Sportowego „HERAKLES”
    Dopuszcza się używanie skrótu AKS „HERAKLES”. Nazwa Klubu może być rozszerzona w   przypadku pozyskania sponsorów strategicznych.
2. Znakiem Klubu jest postać Heraklesa z łukiem z wyróżniającą nazwą Klubu.
3. Barwami Klubu są kolory niebieski i pomarańczowy.
4. Terenem działania Klubu jest województwo podkarpackie.
5. Klub posiada osobowość prawną.
6. Klub działa w oparciu o obowiązujące przepisy.

Rozdział 2
Cele i sposoby działania.

1. Celem działalności AKS „HERAKLES” jest:
a)
      Uprawianie sportu wyczynowego w różnych dyscyplinach.
b)
      Propagowanie sportu wśród dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży niepełnosprawnej.
c)
      Zapewnienie czynnym członkom klubu opiekę trenersko – instruktorską i lekarską w czasie zawodów.
d)
     Współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w akcjach propagujących rozwój kultury fizycznej i sportu oraz profilaktyki zdrowotnej.
e)
      Kształtowanie pozytywnych cech charakteru i osobowości dzieci, młodzieży szkolnej oraz ogółu mieszkańców naszego środowiska.
f)
       Zarządzanie udostępnionymi obiektami sportowymi.
g)
      Prowadzenie działalności gospodarczej celem uzyskania środków finansowych na działalność Klubu.
h)
      Prowadzenie innych przedsięwzięć w celu realizacji działalności statutowej.

Rozdział 3
Członkowie Klubu, ich prawa i obowiązki.

1. Członkami Klubu mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym.
3. Członkowie Klubu dzielą się na:
a)
      Zwyczajnych
b)
      Czynnych
c)
      Honorowych
d)
     Wspierających
4. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna akceptująca cele statutowe Klubu i opłacająca składki członkowskie.
5. Członkiem czynnym jest każdy członek Klubu uprawiający czynnie sport w jednej z sekcji Klubu. Niepełnoletni muszą posiadać zgodę przedstawiciela ustawowego.
6. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w rozwój Klubu lub szczególnie zasłużona dla Klubu. Godność członka honorowego nadaje Walne Zebranie Klubu.
7. Każdy członek Klubu obowiązany jest do:
a)
      Aktywnej działalności na rzecz rozwoju Klubu.
b)
      Przestrzegania statutu i decyzji władz Klubu.
c)
      Dbania o urządzenia i sprzęt sportowy.
d)
     Opłacania składek członkowskich w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie /z wyjątkiem członków honorowych/.
8. Każdy członek Klubu uprawniony jest do:
a)
      uczestniczenia w Walnym Zebraniu oraz zebraniach organizowanych przez Klub.
b)
      korzystać z urządzeń i sprzętu sportowego na zasadach ustalonych przez Zarząd Klubu.
c)
      czynnego i biernego prawa wyborczego.
d)
     noszenia odznaki Klubu.
9. Członkostwo ustaje w przypadku:
a)
      wystąpienia członka z Klubu zgłoszonego na piśmie.
b)
      skreślenia z listy członków na podstawie uchwały Zarządu Klubu podjętej większością głosów w przypadkach:
1)
      działania członka na szkodę Klubu
2)
      naruszeń postanowień statutu
c)
      skreślenia z listy członków w przypadku niepłacenia składek przez okres dłuższy niż 6 miesięcy.
d)
     rozwiązania Klubu.
e)
      śmierci członka Klubu.
Członkowi skreślonemu na podstawie uchwały Zarządu służy odwołanie w terminie 1 miesiąca licząc od dnia powiadomienia członka.

Rozdział 4
Władze Klubu.

1. Władzami klubu są:
a)
      Walne Zebranie
b)
      Zarząd Klubu
c)
      Komisja Rewizyjna.
2. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
a)
      uchwalanie statutu Klubu oraz jego zmiany
b)
      wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej
c)
      przyjęcie lub odrzucenie rocznego sprawozdania z działalności Klubu oraz sprawozdania finansowego
d)
     uchwalanie preliminarza budżetowego
e)
      ustalanie wysokości zobowiązań, do których zaciągania upoważniony jest Zarząd Klubu
f)
       ustalanie wysokości składek członkowskich
g)
      załatwianie odwołań członków Klubu
h)
      podejmowanie decyzji o rozwiązaniu i likwidacji Klubu.
3. Walne Zebranie zwołuje Zarząd, sprawozdawcze raz w roku, wyborcze co 4 lata. O miejscu, terminie i porządku obrad powiadamia członków co najmniej na 30 dni przed terminem Walnego Zebrania.
W Walnym Zebraniu mogą brać udział wszyscy członkowie Klubu. Członkowie niepełnoletni nie posiadają czynnego prawa wyborczego.
4. Walne Zebranie może się odbyć przy obecności 50% + 1 ogólnej liczby członków – w I terminie, w II terminie w tym samym dniu 15 minut później od pierwszego terminu – bez względu na liczbę członków.
5. Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów z zastrzeżeniem pkt 4, w głosowaniu jawnym.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie może odbywać się w każdym czasie, w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwoływane przez Zarząd:
a)
      na wniosek Komisji Rewizyjnej w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku
b)
      na wniosek co najmniej 1/3 członków Klubu w ciągu 14 dni od daty złożenia wniosku
c)
      z własnej inicjatywy.
7. Działalnością Klubu kieruje Zarząd Klubu wybierany przez Walne Zebranie.
8. Zarząd Klubu składa się z 5 do 11 osób. Prezesa, 2 Wiceprezesów, Sekretarza, Skarbnika i członków Zarząd wybiera spośród siebie. O ilości członków Zarządu decyduje Walne Zebranie w drodze uchwały.
9. W przypadku zmniejszenia stanu osobowego Zarządu Klubu lub Komisji Rewizyjnej w trakcie trwania kadencji, skład osobowy tych władz uzupełniany jest przez Zarząd spośród członków Klubu.
10. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc.
11. Dla ważności oświadczeń woli w zakresie spraw finansowych i majątkowych wymagane jest współdziałanie 3 osób. Skład osób upoważnionych określi uchwała Zarządu.
12. Zebrania Zarządu muszą być protokołowane a uchwały ewidencjonowane.
13. Kompetencje Zarządu:
a)
      decydowanie o wszystkich sprawach wynikających z działalności statutowej Klubu
b)
      ustalenie programu działania Klubu
c)
      zarządzanie majątkiem Klubu
d)
     zaciąganie zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez Walne Zebranie
e)
      powoływanie lub rozwiązywanie sekcji Klubu
f)
       zwoływanie Walnych Zebrań
g)
      składanie sprawozdań z działalności Klubu przed Walnym Zebraniem
h)
      ustalanie opłat za korzystanie z obiektów sportowych
i)
        powoływanie sekcji Klubu
j)
        uchwalanie regulaminów sekcji sportowych Klubu
k)
      zatwierdzanie kar nałożonych na czynnych członków Klubu zgodnie z regulaminem sportowym
l)
        udzielanie zwolnień lub skreśleń czynnym członkom Klubu
15. Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
16. W posiedzeniach Zarządu mogą brać udział kierownicy sekcji z głosem doradczym.
17. Komisja Rewizyjna jest wybierana przez Walne Zebranie w ilości 3 do 5 osób. Przewodniczącego Komisji wybierają spośród siebie wybrani członkowie.
18. Kompetencje Komisji Rewizyjnej obejmują:
a)
      przeprowadzanie okresowych kontroli finansowo-gospodarczych
b)
      w razie stwierdzenia w toku kontroli nieprawidłowości określanie terminów ich usunięcia, żądanie od Zarządu pisemnych wyjaśnień
c)
      składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności oraz posiadanie wyłącznego prawa do zgłoszenia wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi.

Rozdział 5
Majątek Klubu. 

1. Majątek Klubu stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
2. Na fundusze składają się:
a)
      dotacje
b)
      darowizny
c)
      spadki
d)
     zapisy
e)
      składki członkowskie
f)
       inne wpływy z działalności Klubu.
3. Klub prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4. Władze Klubu nie mogą:
a)
      udzielać pożyczek lub zabezpieczać zobowiązań majątkiem Klubu w stosunku do jego członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz pracownicy Klubu pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami bliskimi”,
b)
      przekazywać majątku Klubu na rzecz jego członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
c)
      wykorzystywać majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio wynika z celu statutowego,
d)
     dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Klubu, członkowie jego organów lub pracownicy oraz ich osoby bliskie, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich lub po cenach wyższych niż rynkowe.

Rozdział 6
Postanowienia końcowe.

1. Zmiany do niniejszego statutu mogą być przyjęte większością co najmniej 2/3 głosów przez Walne Zebranie w obecności co najmniej 50% + 1 członków.
2. Rozwiązanie Klubu może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania przyjętej większością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej 50% + 1 członków. Uchwała musi określać sposób likwidacji Klubu oraz cel na jaki następuje przekazanie majątku.        
3. Statut niniejszy obowiązuje z chwilą zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego.

 

 

 

Amatorski Klub Sportowy Herakles, ul. Hutnicza 13, 37-450 Stalowa Wola,tel: +48 15 6426415

AKS HERAKLES © 2011