REGULAMIN

Amatorskiego  Klubu Sportowego „HERAKLES” w Stalowej Woli

§ 1

Amatorskiego  Klubu Sportowego „HERAKLES” w Stalowej Woli  (zwany dalej Klubem) zrzesza zawodników w oparciu o postanowienia statutu i niniejszego regulaminu.

§ 2

Warunkami przynależności do Klubu są:
- złożenie deklaracji o chęci przynależenia do AKS HERAKLES,
- zezwolenie rodziców (opiekunów prawnych) w przypadku osób niepełnoletnich,
- opłacenie składek członkowskich,
- zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i przestrzeganie jego postanowień.

§ 3

1. Wysokość rocznej składki członkowskiej wynosi 50 zł. Składając deklarację przynależności do Klubu, zawodnik opłaca składkę za cały rok .
2. Zawodnicy, którzy opłacili za bieżący rok składkę członkowską, mają prawo do zniżki wpisowego do turniejów organizowanych przez Klub.
3. W szczególnych przypadkach kandydat do członkostwa w Klubie może poprosić Zarząd o zwolnienie ze składki członkowskiej. Prośbę wraz z jej umotywowaniem należy złożyć na piśmie do Zarządu Klubu.

§ 4

1. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do dbania o sprawność fizyczną i rozwój intelektualny. W tym celu Klub:
- zapewnia organizację całorocznych zajęć w wybranej przez zawodnika sekcji sportowej,
- zapewnia organizację startów zawodnika w zawodach sportowych,
- w przypadku wybitnych osiągnięć zawodnika może zapewnić indywidualny tok treningu.
2. Każdy zawodnik Klubu zobowiązany jest do aktywnego uczestnictwa w zajęciach wybranej sekcji sportowej. Podczas zajęć zawodnik zobowiązany jest wypełniać polecenia instruktora i zachowywać się w sposób kulturalny, nie przeszkadzając innym uczestnikom w korzystaniu z tych zajęć.

§ 5

Miejsca, daty i godziny prowadzenia zajęć w sekcjach sportowych ogłasza Klub. W godzinach zajęć odpowiedzialność za niepełnoletnich uczestników zajęć ponoszą instruktorzy. Rodzice (opiekunowie prawni) osób niepełnoletnich odpowiedzialni są za przyprowadzenie dzieci na zajęcia jak i za odprowadzenie ich po zajęciach do miejsca zamieszkania.

§ 6

Klub zapewnia sprzęt sportowy i materiały szkoleniowe zawodnikom uczestniczącym w zajęciach.

§ 7

Każdy zawodnik zobowiązany jest do godnego reprezentowania swojego Klubu, w szczególności przez działania i postawy zgodne z misją i Statutem Klubu oraz etyką sportową i zasadami fair-play.

§ 8

1. Opłaty startowe, wyjazdy na zajęcia szkoleniowe i zawody odbywają się na koszt uczestników. Koszta te obejmują: ubezpieczenie, przejazdy, noclegi, wyżywienie, koszty obsługi instruktorskiej i inne.
2. Decyzją Zarządu Klubu koszta i opłaty wymienione w § 8 mogą zostać częściowo lub w całości zrefundowane zawodnikowi. Dotyczyć to może jedynie tych członków Klubu, którzy są zarejestrowani, mają opłacone aktualne składki członkowskie i nie posiadają zaległych zobowiązań finansowych wobec Klubu.

§ 9

Odpowiedzialność za niepełnoletnich zawodników podczas wyjazdów na szkolenia i zawody ponoszą rodzice (opiekunowie prawni). Decyzją Zarządu na dane zawody może zostać powołana osoba opiekuna ekipy Klubu. Opiekun ten po podpisaniu stosownego zobowiązania bierze odpowiedzialność za opiekę nad zawodnikami.

§ 10

Zawodnicy, którzy nie przestrzegają regulaminu Klubu, mogą zostać ukarani przez Zarząd zgodnie ze Statutem Klubu.

§ 11

1. Prawo zmian w treści regulaminu leży jedynie w kompetencji Zarządu Klubu.
2. Zaktualizowane wersje regulaminu Klubu publikowane są niezwłocznie na stronie internetowej Klubu.
W przypadku braku akceptacji tych zmian członkowi Klubu przysługuje prawo wystąpienia z Klubu bez zachowania 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. Prawo to przysługuje jedynie w terminie pierwszego miesiąca od wprowadzenia zmian.

§ 12

Zarząd Klubu zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji powyższego Regulaminu.

 

Prezes Zarządu

Zbigniew Burchan

 

 

 

Amatorski Klub Sportowy Herakles, ul. Hutnicza 13, 37-450 Stalowa Wola,tel: +48 15 6426415

AKS HERAKLES © 2011